Mestské zastupiteľstvá

Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 26.07.2018

01  Otvorenie


02  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov


03  Informatívna správa o príprave a realizácii projektov (projektový manažér)


04  Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky č. 4/2018, schválenie návrhu územnoplánovacej dokumentácie a návrhu VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-M Sereď (vedúca oddelenia ÚP a SP)


05  Žiadosti o obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď (vedúca oddelenia ÚP a SP)

A  Mária Javorová, Sereď

B  WHITEWINE s.r.o., Bratislava


06  Urbanistická štúdia, Kasárenská ulica, časť 3 lokality BI-44, Sereď – Zadanie (vedúca oddelenia ÚP a SP)


07  Zmena v harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2018 (prednosta úradu)


08  Záver