Mestské zastupiteľstvá

Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 15.11.2018

1.  Otvorenie


2.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov


3.  Informatívna správa o činnosti Mestského úradu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi (primátor mesta)


4.  Interpelácie poslancov


5.  Správy hlavnej kontrolórky (hlavná kontrolórka)

A.  Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ

B.  Správy z vykonaných kontrol


6.  Informatívna správa o príprave a realizácii projektov (projektový manažér)


7.  V. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2018 (prednosta úradu)


8.  Návrh viacročného rozpočtu mesta Sereď na roky 2019 – 2021 (prednosta úradu)

.  Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Sereď na rok 2019 (hlavná kontrolórky)


9.  Koncepcie rozvoja mesta Sereď na roky 2019 - 2023 (prednosta úradu)

A.  Koncepcia rozvoja školstva v meste Sereď do roku 2023

B.  Koncepcia rozvoja kultúry v meste Sereď do roku 2023

C.  Koncepcia rozvoja športu a telesnej kultúry v meste Sereď do roku 2023

D.  Program rozvoja bývania v meste Sereď na roky 2019 – 2023

E.  Komunitný plán sociálnych služieb mesta Sereď na roky 2019 - 2023


10.  Záver