Mestské zastupiteľstvá

Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 07.02.2019

1.  Otvorenie


2.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov (Ing. Martin Tomčányi - primátor mesta)


3.  Informatívna správa (Ing. Martin Tomčányi - primátor mesta)


4.  Interpelácie poslancov


5.  Správy hlavnej kontrolórky

A.  Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ (Mgr. Zuzana Horváthová - hlavná kontrolórka mesta)

B.  Správa o kontrole vybavovaných sťažností a petícií podaných na Mesto Sereď v roku 2018 (Mgr. Zuzana Horváthová - hlavná kontrolórka mesta)

C.  Správa o kontrolnej činnosti a ostatných činnostiach hlavnej kontrolórky mesta za rok 2018 vyplývajúcich zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (Mgr. Zuzana Horváthová - hlavná kontrolórka mesta)


6.  Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď (Mgr. Silvia Kováčová - vedúca ŠRKaŠ)


7.  Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariadení (Mgr. Silvia Kováčová - vedúca ŠRKaŠ)


8.  Schválenie konateľa SMS, s.r.o. (Ing. Martin Tomčányi - primátor mesta)


9.  Návrh Štatútu mesta Sereď (JUDr. Zuzana Pastuchová - vedúca právneho oddelenia, PhDr. Silvia Adamčíková - vedúca organizačného oddelenia)


10.  Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Seredi (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta mestského úradu)


11.  Návrh Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Seredi (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta mestského úradu)


12.  Zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2019

A.  Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií MsZ (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta mestského úradu)

B.  Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Sereď v roku 2019 pre oblasť športu (Mgr. Silvia Kováčová - vedúca ŠRKaŠ)

C.  I. zmena rozpočtu na rok 2019 (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta mestského úradu)


13.  Informatívna správa o príprave a realizácii projektov (Ing. Branislav Bíro - projektov manager)


14.  Informatívna správa o činnosti Mestskej polície za rok (Mgr. Ladislav Fabo - náčelník mestskej polície)


15.  Nakladanie s majetkom mesta Sereď

A.  Nájom majetku

1.  Pozemok na Vonk. rade - NORBI & TUTI GROUP, s.r.o.

2.  Nebytové priestory – Gymnázium Vojtecha Mihálika, Sereď (predĺženie nájmu do 20.05.2020)

B.  Zámer nájmu majetku

1.  Pozemok na Šulekovskej ul. – Strabag (dlhodobé užívanie v areáli podniku)

2.  Pozemok na Fándlyho – LU INVEST, spol. s.r.o. Opoj

C.  Prevod majetku

1.  Zmena uznesenia v časti kupujúci

2.  Pozemok na Novomestskej ul.- Bau Trade s.r.o.

D.  Vecné bremeno

1.  Pozemok na Fándlyho ul. – LU INVEST, spol. s.r.o. Opoj

2.  Zriadenia vecného bremena na pozemku p.č. 3127/1, k.ú. Sereď, ktorý je vo vlastníctve MBPS v rámci stavby: „DS Zdroj, KGJ 350 kW, VNK“

E.  Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď

F.  Zverenie majetku mesta do správy škôl

1.  MŠ Komenského – zverenie PD na Rekonštrukciu elektroinštalácie MŠ Komenského B (Mgr. Silvia Kováčová - vedúca ŠRKaŠ)


16.  Urbanistická štúdia – Zadanie (Ing. Anna Halabrínová - vedúca ÚPaSP)


17.  Žiadosť Slovmedia SK spol. s r.o. Galanta o pokračovanie spolupráce v roku 2019 (PhDr. Silvia Adamčíková - vedúca organizačného oddelenia)


18.  Schválenie členov redakčnej rady Seredských noviniek (Bc. Ľubomír Veselický - viceprimátor mesta)