Mestské zastupiteľstvá

Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 19.06.2019

1.  Otvorenie


2.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov


3.  Informatívna správa o činnosti Mestského úradu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi (Ing. Martin Tomčányi - primátor mesta)


4.  Interpelácie poslancov


5.  Správy hlavnej kontrolórky (Mgr. Zuzana Horváthová - hlavná kontrolórka mesta)

A.  Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ (Mgr. Zuzana Horváthová - hlavná kontrolórka mesta)

B.  Správy z vykonaných kontrol (Mgr. Zuzana Horváthová - hlavná kontrolórka mesta)

1.  Správy z vykonaných kontrol (Mgr. Zuzana Horváthová - hlavná kontrolórka mesta)

2.  Správy z vykonaných kontrol (Mgr. Zuzana Horváthová - hlavná kontrolórka mesta)

3.  Správy z vykonaných kontrol (Mgr. Zuzana Horváthová - hlavná kontrolórka mesta)

4.  Správy z vykonaných kontrol (Mgr. Zuzana Horváthová - hlavná kontrolórka mesta)

C.  Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 (Mgr. Zuzana Horváthová - hlavná kontrolórka mesta)


6.  Zrušenie plánovaného MsZ na 20.6.2019 (PhDr. Silvia Adamčíková - vedúca organizačného oddelenia)


7.  VZN o určení spôsobu bezúročného splácania ceny bytu, ateliéru a pozemku vo vlastníctve mesta Sereď (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)


8.  Správa o hospodárení spoločnosti Správa majetku Sereď s.r.o. za rok 2018 (Ing. Karol Andrášik - konateľ SMS, s.r.o.)


9.  Správa o hospodárení spoločnosti Naša domová správa s.r.o. za rok 2018 (Ing. Miroslav Marko - konateľ Naša domová správa s.r.o.)


10.  Program odpadového hospodárstva mesta Sereď (PaeDr. Bc. Daniela Vašková-Kasáková)


11.  Územný plán mesta Sereď, urbanistická štúdia (Ing. Anna Halabrínová - vedúca ÚPaSP)

A.  Urbanistická štúdia „IBV Trnavská Kasárenská 2 – lokalita BI-46, BI-49 – Sereď“ – Zmena č. 1

B.  Žiadosť o obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď – KONTRAKT SK, s.r.o.

C.  Žiadosť o obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď - DevelOP s.r.o., Vinohrady nad Váhom

D.  Žiadosť o obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď BAU TRADE, a.s., Sereď

E.  Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky č. 6/2018 schválenie návrhu územnoplánovacej dokumentácie a návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-M Sereď


12.  Informatívna správa o príprave a realizácii projektov

A.  Modernizácie vybavenia kina NOVA Sereď III (Mgr. František Čavojský - riaditeľ DK + Bc. Branislav Koričanský)

B.  Schválenie spoluúčasti na projekte „Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sereď“ (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta mestského úradu + JUDr. Ing. Daniela Vargová)

C.  Atletická dráha ZŠ Fándlyho – schválenie spoluúčasti (Ing. Branislav Bíro - projektový manager)

D.  Koncepcia rozvoja cyklotrás v Seredi (Ing. arch. Róbert Kráľ - predseda komisie RM a ŽP)

E.  Informatívna správa o príprave a realizácii projektov (Ing. Branislav Bíro - projektový manager)

F.  Ponuka na odpredaj akcií Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. od obce Uhliská (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)


13.  III. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2019 (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta mestského úradu)


14.  Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2020 – 2022 (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta mestského úradu)


15.  Nakladanie s majetkom mesta Sereď (JUDr. Ing. Vargová, vedúca právneho a majetkového referátu)

A.  Zámer rekonštrukcie a modernizácie futbalového štadiónu v Seredi (MUDr. Miroslav Bucha, Ing. Tibor Krajčovič)

B.  Nájom majetku

1.  Pozemok na Čepenskej ulici

2.  Pozemok na Šulekovskej ul.

C.  Zámer nájmu majetku

1.  Pozemok na Novomestskej ulici

2.  Pozemok na Mlynárskej ul.

3.  Pozemok na Cukrovarskej, D. Štúra

4.  OVS kaštieľ + prezentácia súčasného stavu (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)

5.  Pozemok na ul. D. Štúra

D.  Zámer prevodu majetku mesta

1.  Pozemok na Tehelnej ul.

2.  Pozemok na Šulekovskej ul. - STRABAG

E.  Vecné bremeno

1.  Zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení - Zsl. Distribučná

2.  Uloženie sietí na pozemku mesta - Peter Hrabárik, Križovany n/D

F.  Nadobudnutie nehnuteľného majetku - pozemok na Vinárskej ul.


16.  Záver