Mestské zastupiteľstvá

Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 17.07.2019

01.  Otvorenie/Program


02.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov


03.  Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v znení VZN mesta Sereď č. 9/2017 (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)


04.  Návrh VZN mesta Sereď o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)


05.  Základné cestovné mestskej autobusovej dopravy v meste Sereď (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)


06.  Zmena uznesenia (JUDr. Ing. Vargová, vedúca právneho a majetkového referátu)


07.  Záver