Mestské zastupiteľstvá

Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 28.10.2019

1.  Otvorenie/Program


2.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov


3.  Informatívna správa o príprave a realizácii projektov (Ing. Branislav Bíro - projektový manager)

A.  Financovanie projektovej dokumentácie – Rekonštrukcia futbalového štadióna

B.  Financovanie projektovej dokumentácie – Kaštieľ Sereď

C.  Predloženie projektu – Kaštieľ Sereď

D.  Financovanie projektovej dokumentácie – Nová cyklistická komunikácia

E.  Zámer zníženia energetickej náročnosti bytového domu na Čepeňskej ul. 4305 v Seredi


4.  Záver