Mestské zastupiteľstvá

Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 14.11.2019


1.  Otvorenie a schválenie programu MsZ


2.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov


3.  Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď v školskom roku 2018/2019 (Riaditelia škôl)

A.  M.Š. D. Štúra

B.  M.Š. Komenského ul.

C.  Z.Š. J.A. Komenského

D.  Z.Š. Juraja Fándlyho

E.  ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa


4.  Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2009 o úhradách za sociálne služby v znení VZN mesta Sereď č. 16/2011 (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)


5.  Návrh VZN mesta Sereď o miestnej dani z nehnuteľností (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)


6.  Návrh VZN mesta Sereď o dani za psa, o dani za ubytovanie, o dani za predajné automaty, o dani za nevýherné hracie automaty a o dani za jadrové zariadenie (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)


7.  Návrh VZN mesta Sereď o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)


8.  Územný plán mesta Sereď – Zmeny a doplnky č.7/2019, prerokovanie návrhu v štádiu rozpracovanosti (Ing. Anna Halabrínová - vedúca ÚPaSP)


9.  Nakladanie s majetkom mesta Sereď

A.  Zriadenie vecného bremena – pozemok na Parkovej ul. (JUDr. Ing. Vargová, vedúca právneho a majetkového referátu)

B.  Technické zhodnotenie majetku mesta na I. Krasku – poliklinika (JUDr. Ing. Vargová, vedúca právneho a majetkového referátu)

C.  Prehodnotenie kúpnej ceny pozemku – Strabag (JUDr. Ing. Vargová, vedúca právneho a majetkového referátu)


10.  Schválenie dohody o urovnaní súvisiaca s výkonom funkcie zástupcu primátora mesta (JUDr. Ing. Vargová, vedúca právneho a majetkového referátu)


11.  Príprava rozpočtu mesta na rok 2020

A.  Žiadosť RTV KREA o príspevok z rozpočtu mesta Sereď (PhDr. Silvia Adamčíková - vedúca organizačného oddelenia)

B.  Prezentácia a výber kapitálových investícií (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)


12.  Vyhodnotenie účasti poslancov na MsZ (12/2018-11/2019) (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)