Mestské zastupiteľstvá

Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 12.12.2019

1.  Otvorenie a schválenie programu MsZ (Ing. Martin Tomčányi - primátor mesta Sereď)


2.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov


3.  Informatívna správa o činnosti MsÚ a mesta Sereď od ostatného zasadnutia MsZ


4.  Interpelácie poslancov


5.  Správy hlavnej kontrolórky (Mgr. Zuzana Horváthová - hlavná kontrolórka)

A.  Správa o kontrole plnenia uznesení

B.  Správy z vykonaných kontrol

1.  Správa z vykonanej kontroly dodržiavania zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s prihliadnutím na súvisiace právne predpisy, ktorá bola vykonaná v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok

2.  Správa z vykonanej kontroly dodržania zákonnosti pri čerpaní finančných prostriedkov na položke rozpočtu Mesta Sereď 600 – Bežné výdavky, podpoložka 637 – služby, 637005 – Špeciálne služby

3.  Správa z vykonanej kontroly dodržania zákonnosti uzatvorených:  pracovných zmlúv zameraná na dodržiavanie zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme /predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme, obsadzovanie miest vedúcich zamestnancov, povinnosti a obmedzenia zamestnancov, majetkové priznanie.../a ostatné oblasti v súlade s ustanovením § 1 ods. 4 tohto zákona , ktoré sa spravujú zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  dohôd uzatvorených mimo pracovného pomeru v zmysle citovaného zákonníka práce

C.  Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020


6.  Príprava a realizácia projektov (Ing. Branislav Bíro - projektový manažér nesta)

A.  Projekt „Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Seredi“

B.  Informatívna správa o príprave a realizácii projektov


7.  Návrhy na ocenenie v zmysle VZN mesta Sereď č. 5/2012 o udeľovaní ocenení mesta Sereď (PhD. Silvia Adamčíková - vedúca organizačného oddelenia)


8.  Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších nariadení (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta mestského úradu)


9.  Návrh VZN mesta Sereď o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta mestského úradu)


10.  Informácia o správe a stave cintorína (PaeDr. Bc. Daniela Vašková - Kasáková)


11.  V. zmena rozpočtu na rok 2019 (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta mestského úradu)


12.  Návrh viacročného rozpočtu mesta Sereď na roky 2020 – 2022 (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta mestského úradu)

-  Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Sereď na rok 2020 (Mgr. Zuzana Horváthová - hlavná kontrolórka)


13.  Návrh rozpočtu mestom založených organizácií na rok 2020 (konatelia spoločností)

A.  Mestský bytový podnik, s.r.o

1.  Návrh rozpočtu Mestský bytový podnik, s.r.o

2.  Súhlas mestského zastupiteľstva k nakladaniu s majetkom spoločnosti Mestský bytový podnik Sereď. spol. s r.o.

B.  Návrh rozpočtu Správa majetku Sereď, s.r.o.

C.  Návrh rozpočtu Naša domová správa, s.r.o.


14.  Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2020 (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta mestského úradu)


15.  Nakladanie s majetkom mesta Sereď (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca právneho a majetkového referátu)

A.  Nájom pozemkov mesta

1.  Nebytové priestory a pozemok na Školskej ulici

2.  Nebytové priestory na Ul. M.R.Štefánika

3.  Mestské trhovisko na Mlynárskej ulici

4.  Pozemok Vonkajšom rade

B.  Zámer nájmu majetku mesta a zriadenie vecného bremena

1.  Pozemok v k. ú. Sereď

2.  Pozemok na Jelšovej ul.

C.  Zámer nájmu majetku mesta

1.  Pozemok na Spádovej ul.

2.  Nebytové priestory na Novomestskej ul.

3.  Drobné plechové stavby na území mesta

D.  Zámer prevodu majetku mesta

1.  Pozemok na Záhradnej ul.

2.  Pozemok na Pažitnej ul.

E.  Prevod majetku mesta

-  Pozemok na Ul. Starý most

F.  Vecné bremeno

-  Žiadosť o zriadenie VB – uloženie inžinierskych sietí do pozemku mesta

G.  Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď - Prehodnotenie minimálnych cien nájomného

H.  Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke pre Cirkevnú ZŠ sv. Cyrila a Metoda (Mgr. Silvia Kováčová - vedúca odd. ŠRKaŠ)

I.  Zverenie majetku mesta Sereď do správy ZŠ J.A.Komenského - rekonštrukcia elektroinštalácie telocvične

J.  Petícia obyvateľov bytového domu na Čepeňskej ul. (Bc. Ľubomír Veselický - viceprimátor mesta Sereď)


16.  Vyhodnotenie účasti členov stálych komisií pri MsZ na zasadnutiach komisií od 12/2018 do 11/2019 (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta mestského úradu)


17.  Oznámenie o výsledkoch vybavenia podnetu od Verejnej ochrankyne práv (Mgr. Silvia Kováčová - vedúca odd. ŠRKaŠ)


18.  Záver