Mestské zastupiteľstvá

Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 13.02.2020

01.  Otvorenie


02.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov


03.  Informatívna správa o činnosti MsÚ a mesta Sereď od ostatného zasadnutia MsZ v Seredi (Ing. Martin Tomčányi - primátor mesta)


04.  Interpelácie poslancov


05.  Správy hlavnej kontrolórky (Mgr. Zuzana Horváthová - hlavná kontrolórka mesta)

A.  Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ

B.  Správy z vykonaných kontrol

1.  Správa z vykonanej kontroly vybavovania sťažností a petícií podaných na mesto Sereď v roku 2019

2.  Správa z vykonanej kontroly - Dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta v oblasti poskytnutia dotácie a následného použitia a vyúčtovania poskytnutých účelových dotácií z rozpočtu mesta v roku 2016-2019, ako aj dodržiavanie ostatných zákonných povinností vyplývajúcich z činnosti SMS s.r.o.

C.  Správa o kontrolnej činnosti o ostatných činnostiach hlavnej kontrolórky mesta vyplývajúcich zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za rok 2019


06.  Informatívna správa o príprave a realizácii projektov

A.  Informatívna správa o príprave a realizácii projektov

B.  Opatrenia ZŠ Jana Amosa Komenského na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy

C.  Koncepcia práce s mládežou v meste Sereď


07.  Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení VZN č.1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších nariadení (Mgr. Silvia Kováčová - vedúca Oddelenia školstva, rodiny, kultúry a športu)


08.  Návrh Rokovacieho poriadku Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri Mestskom zastupiteľstve v Seredi (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca právneho a majetkového referát)


09.  Súhlas mestského zastupiteľstva k nakladaniu s majetkom spoločnosti Mestský bytový podnik Sereď. spol. s r.o. (Ing. Tibor Krajčovič - konateľ spoločnosti)


10.  Informatívna správa o činnosti Mestskej polície Sereď za rok 2019 (Mgr. Ladislav Fabo - náčelník mestskej polície v Seredi)


11.  1. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2020

A.  Schválenie dotácie z rozpočtu mesta Sereď v roku 2020

1.  Schválenie dotácie z rozpočtu mesta Sereď v roku 2020 pre oblasť mládeže (Mgr. Silvia Kováčová, vedúca oddelenia ŠRKŠ)

2.  Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Sereď v roku 2020 pre oblasť športu (PhDr. Silvia Adamčíková + Mgr. Silvia Kováčová)

B.  Žiadosť o zmenu výšky finančného príspevku pre RTV KREA (PhDr. Silvia Adamčíková - vedúca Organizačného oddelenia)

C.  Nájom pozemkov na Vinárskej ulici (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta mestského úradu)

D.  Nájom pozemkov na Železničnej ulici (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta mestského úradu)

E.  1. zmena rozpočtu 2020 (Ing. Eva Florišová - vedúca Finančného oddelenia)


12.  „IBV Trnavská Kasárenská 2 – lokalita BI-46, BI-49 - Sereď“ – Zmena č.2“


13.  Polyfunkčná zóna „Prúdy“- Zmena 02/2020


14.  Nakladanie s majetkom mesta (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca právneho a majetkového referát)

A.  Nájom majetku mesta

1.  Nebytové priestory na Novomestskej ulici

2.  Pozemok na Pažitnej ul.

3.  Pozemky v poľovnom revíri

B.  Zámer nájmu majetku mesta

1.  Hala Relax na Mlynárskej ul.

2.  Pozemok na ul. A.Hlinku

C.  Zámer prevodu majetku mesta

1.  Pozemok na Krátkej ul.

2.  Pozemok na Krátkej ulici

D.  Prevod majetku mesta

1.  Pozemok na Hornočepeňskej ulici

2.  Pozemok na Hornočepeňskej ulici

E.  Zriadenie vecného bremena

1.  Pozemok v k. ú. Horný Čepeň

2.  Pozemok v k. ú. Dolný Čepeň

3.  Zmena uznesenia – Višvarda,Haus Land

4.  Pozemok v Priemyselnom parku

F.  Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď - návrh


15.  Súhlas na vytvorenie súkromného centra voľného času (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta mestského úradu)


16.  Záver