Mestské zastupiteľstvá

Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 12.03.2020

01.  Otvorenie


02.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov


03.  Návrh VZN mesta Sereď o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Sereď (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta mestského úradu)


04.  Vyhotovenie rekonštrukčnej kópie sochy „Legionára“ v meste Sereď s umiestnením na Námestí republiky (Ing. Branislav Bíro - projektový manažér)


05.  II. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2020 (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta mestského úradu)


06.  Technické zhodnotenie majetku mesta (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca právneho a majetkového referátu)


07.  Zámer nájmu majetku mesta a zriadenie vecného bremena (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca právneho a majetkového referátu)


08.  Záver