Mestské zastupiteľstvá

Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 28.04.2020

1.  Otvorenie (Ing. Martin Tomčányi - primátor mesta)


2.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov


3.  Informatívna správa o činnosti MsÚ a mesta Sereď od ostatného zasadnutia MsZ v Seredi (Ing. Martin Tomčányi - primátor mesta)


4.  Interpelácie poslancov


5.  Správy hlavnej kontrolórky (Mgr. Zuzana Horváthová - hlavná kontrolórka mesta)

A.  Kontrola plnenia uznesení

B.  Správy hlavnej kontrolórky

C.  Kontrola plnenia opatrení

D.  Kontrola inventarizácie


6.  Územný plán mesta Sereď (Ing. Anna Halabrínová - vedúca Oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku)

A.  Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky č. 7/2019, schválenie návrhu územnoplánovacej dokumentácie a návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-M Sereď

B.  Urbanistická štúdia „IBV Kasárenská – Sereď - Zmena č.2/2020“


7.  VZN školstvo (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta mestského úradu)

A.  Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení VZN č. 1/2015 o financovaní ZUŠ, materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších nariadení

B.  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom


8.  Správy o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2019 (Riaditelia škôl)

A.  MŠ Dionýza Štúra

B.  MŠ Komenského

C.  ZŠ Jana Amosa Komenského

D.  ZŠ Juraja Fándlyho

E.  ZUŠ Jána Fishera-Kvetoňa


9.  Správa o hospodárení Domu kultúry Sereď za rok 2019 (Mgr. František Čavojský - riaditeľ Domu kultúry)


10.  Záverečný účet mesta Sereď za rok 2019 (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta mestského úradu)


11.  Správa o hospodárení spoločnosti Mestský bytový podnik s.r.o., Sereď za rok 2019 (Ing. Tibor Krajčovič - konateľ spoločnosti)


12.  Správa o hospodárení spoločnosti Naša domová správa s.r.o., Sereď za rok 2019 (Ing. Miroslav Marko - konateľ spoločnosti)


13.  Rozpočtové opatrenia mesta Sereď súvisiace so súčasnou situáciou v súvislosti s COVID-19 (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta mestského úradu)

A.  Prehodnotenie výšky platu primátora mesta

B.  Prehodnotenie výšky dotácií z rozpočtu mesta

1.  Prehodnotenie výšky dotácií z rozpočtu mesta Sereď v roku 2020 pre oblasť športu (Mgr. Silvia Kováčová - vedúca Oddelenia školstva, rodiny, kultúry a športu)

2.  Prehodnotenie výšky dotácií z rozpočtu mesta Sereď v roku 2020 pre oblasť mládeže (Mgr. Silvia Kováčová, vedúca oddelenia ŠRKŠ)

C.  Informácia o prijatých opatreniach na zmiernenie dopadu vplyvu COVID-19.


14.  Informatívna správa o príprave a realizácii projektov (Ing. Branislav Bíro - projektový manažér)


15.  Nakladanie s majetkom mesta Sereď (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca právneho a majetkového referátu)

A.  Zámer nájmu majetku mesta

1.  Nebytové priestory na Krásnej ul.

B.  Zámer prevodu majetku mesta

1.  Pozemok na Trnavskej ul.

C.  Prevod majetku mesta

1.  Pozemok na Krátkej ul.

2.  Pozemok na Krátkej ul.

D.  Pozemok v „Madona parku“

E.  Žiadosť obyvateľov Čepeňskej ul. v Seredi o zrušenie Nájomnej zmluvy č. 639/2018 uzatvorenej medzi mestom Sereď a Polis development, s.r.o. (Bc. Ľubomír Veselický - viceprimátor)


16.  Schválenie podmienok verejného obstarávania mesta Sereď tovary a služby na nasledujúce roky

A.  VO na energie na roky 2021/2022

B.  VO na miestnu dopravu na rok 2021 (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta mestského úradu)

C.  VO na vyhotovenie dokumentácie pre realizáciu a samotná realizácia výstavby štadióna


17.  Návrh na doplnenie člena Finančnej a majetkovej komisie (Ing. Bystrík Horváth - predseda komisie)


18.  Záver