Mestské zastupiteľstvá

Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 17.09.2020

1.  Otvorenie a schválenie programu MsZ


2.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov


3.  Informatívna správa o činnosti Mestského úradu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi (Ing. Martin Tomčányi - primátor mesta)


4.  Interpelácie poslancov


5.  Správy hlavnej kontrolórky (Mgr. Zuzana Horváthová - hlavná kontrolórka mesta)

A.  Správa hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení MsZ v Seredi

B.  Správy z vykonaných kontrol

1.  Správa z vykonanej kontroly hospodárenia s verejnými , finančnými prostriedkami rozpočtovanými vo výdavkovej časti bežného rozpočtu na kapitole 06.2.0 – Rozvoj obcí

2.  Správa z vykonanej kontroly - Dodržanie Zmluvy o nájme uzavretej s mestom Sereď a spoločnosťou TEKADEX s.r.o.

3.  Správa z vykonanej kontroly hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami,– položka 04.1.2. – všeobecná pracovná oblasť – výdavková časť rozpočtu, položka 04.5.1 – cestná doprava – výdavková časť rozpočtu v roku 2019 a I. polrok 2020


6.  Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2013 o určení školských obvodov základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď, v znení neskorších nariadení (Mgr. Silvia Kováčová, vedúca oddelenia ŠRKŠ)


7.  Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď, v znení neskorších nariadení (Mgr. Silvia Kováčová, vedúca oddelenia ŠRKŠ)


8.  Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/1991 o zriadení MsP a ktorým sa ruší VZN č. 11/2013 o ďalších výstrojových súčiastkach príslušníkov MsP Sereď a VZN č. 5/2008 o povoľovaní osobitného užívania verejných priestranstiev na území mesta Sereď (Mgr. Ladislav Fabo - náčelník mestskej polície)


9.  Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Sereď (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta mestského úradu)


10.  Informatívna správa o hospodárení Domu kultúry za I. polrok 2020 (Mgr. František Čavojský - riaditeľ Domu kultúry)


11.  Informatívna správa o hospodárení škôl a školských zariadení za I. polrok 2020 (Riaditelia škôl)

A.  Materská škola D. Štúra

B.  Materská škola Komenského ul.

C.  ZŠ Jana Amosa Komenského

D.  ZŠ Juraja Fándlyho

E.  ZUŠ Jána Fishera-Kvetoňa


12.  Správy o plnení rozpočtu mesta Sereď (Ing. Eva Florišová - vedúca Finančného oddelenia)

A.  Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta Sereď k 30.6.2020

B.  Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Sereď k 30.6.2020


13.  Informatívna správa o príprave a realizácii projektov (Ing. Branislav Bíro - projektový manažér)

A.  Informácia o projekte MŠ Komenského „Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II“ (Bc.Iveta Fraňová, riaditeľka MŠ Komenského)

B.  Informatívna správa o príprave a realizácii projektov


14.  V. Zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2020 (Ing. Eva Florišová - vedúca Finančného oddelenia)


15.  Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2021 – 2023 (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta mestského úradu)


16.  Zadanie urbanistickej štúdie „IBV Kapustniská IV. etapa – Sereď“ (Ing. Anna Halabrínová - vedúca Oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku)


17.  Nakladanie s majetkom mesta Sereď

A.  Nájom majetku mesta

1.  pozemok na Podzámskej ul.

2.  pozemok na Čepeňskej ul.

3.  pozemok na Čepeňskej ul.

4.  Výsledok OVS – kaštieľ - návrh ďalšieho nakladania s majetkom mesta

5.  Odpustenie úhrady nájomného za apríl a máj 2020 - Športová hala Relax

B.  Zámer nájmu majetku mesta

1.  Pozemok v k.ú. Stredný Čepeň

2.  Pozemok na Novomestskej ul. – BAU-TRADE SK

C.  Zriadenie vecného bremena - pozemok na Cukrovarskej ulici


18.  Pravidlá na preberanie miestnych komunikácií, verejného osvetlenia a pozemkov nimi zastavaných v lokalitách IBV a výstavby bytových domov od vlastníkov do majetku mesta Sereď (Ing. Marián Šišo - vedúci oddelenia rozvoja mesta)


19.  Záver