Mestské zastupiteľstvá

Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 21.10.2020

1.  Otvorenie a schválenie programu MsZ


2.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov


3.  Nakladanie s majetkom mesta Sereď

A.  Zámer nájmu majetku

1.  Časť stavby v objekte futbalového štadióna – ŠKF Sereď, a.s. (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca PaM referátu)

2.  Pozemky v lokalite „Malý háj“ – návrh OVS (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)

B.  Nájom majetku - Budova na Garbiarskej ul. - dodatok k nájomnej zmluve (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca PaM referátu)

C.  Nadobudnutie verejného osvetlenia do majetku mesta (Ing. Marián Šišo - vedúci oddelenia RM)


4.  Návrh realizácie projektu „Obnova klampiarskych prvkov v objekte NKP – Kaštieľ Sereď“ (Ing. Branislav Bíro - projektový manager )


5.  Záver