Mestské zastupiteľstvá

Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 22.04.2021

1.  Otvorenie


2.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov


3.  Informatívna správa o činnosti MsÚ a mesta Sereď od ostatného rokovania MsZ v Seredi (Ing. Martin Tomčányi - primátor mesta)


4.  Interpelácie poslancov


5.  Správy hlavnej kontrolórky (Mgr. Zuzana Horváthová - hlavná kontrolórka mesta)

A.  Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ

B.  Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly o zákonnosti vykonávania finančnej kontroly

C.  Správa o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin zistených pri vykonaných kontrolách v roku 2019, 2020,2021

D.  Správa z vykonanej kontroly zákonnosti pri čerpaní kapitálových finančných prostriedkov /investičné akcie/ z rozpočtu mesta za roky 2019-2020 (Mgr. Zuzana Horváthová - hlavná kontrolórka mesta)


6.  Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 11/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)


7.  Návrh VZN mesta Sereď o umiestnení herní a kasín na území mesta Sereď (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)


8.  Správy o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2020 (riaditelia škôl)

A.  Správy o hospodárení MŠ Dionýza Štúra

B.  Správy o hospodárení MŠ Komenského

C.  Správy o hospodárení ZŠ Komenského

D.  Správy o hospodárení ZŠ Juraja Fándlyho

E.  Správy o hospodárení ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa


9.  Správa o hospodárení Domu kultúry Sereď za rok 2020 (Mgr. František Čavojský - riaditeľ Domu kultúry)


10.  Záverečný účet mesta Sereď za rok 2020 + správa audítora (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)


11.  Správa o hospodárení spoločnosti MsBP s.r.o., Sereď za rok 2020 + audit (Ing. Tibor Krajčovič - konateľ spoločnosti)


12.  Správa o hospodárení spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o. za rok 2020 (Ing. Karol Andrášik - konateľ spoločnosti)


13.  Správa o hospodárení spoločnosti Naša domová správa s.r.o., Sereď za rok 2020 (Ing. Miroslav Marko - konateľ spoločnosti)

C.  

1.  Pozemok na Vážskej ulici


14.  Schválenie uzatvorenia zmlúv nad 100 tis. €

A.  Verejné obstarávania na projekty s názvom: (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)

1.  Rekonštrukcia miestnych chodníkov formou zámkovej dlažby

2.  Rekonštrukcia miestnych komunikácií na Ul. Parková a Ul. Cukrovarská

3.  Revitalizácia verejného priestoru na Ul. Cukrovarská a Ul. D. Štúra.

B.  Verejné obstarávanie „Zneškodňovanie komunálnych odpadov z mesta Sereď skládkovaním 2022-2025“ (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)

C.  Verejné obstarávanie „Zníženie energetickej náročnosti bytového domu na Čepenskej ulici č. 4305 v Seredi“ (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)

D.  Obchodná verejná súťaž na výber koncesionára „Poskytovanie služby vo verejnom záujme na území mesta Sereď v pravidelnej autobusovej doprave na obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022“ (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)


15.  III. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2021 (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)


16.  Žiadosť o obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď (Ing. Anna Halabrínová - vedúca ÚP a SP)


17.  Urbanistická štúdia – Zadanie „Kasárenská ulica, Časť 3 lokality Bl-44, Sereď“ (Ing. Anna Halabrínová - vedúca ÚP a SP)


18.  Informatívna správa o príprave a realizácii projektov (Ing. Branislav Bíro - projektový manažér)


19.  Nakladanie s majetkom mesta Sereď (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca právneho referátu)

A.  Zámer nájmu majetku mesta

1.  pozemok v k. ú. Sereď – Agrozel Dolná Streda

2.  spevnené plochy v býv. „kasárňach Váh“

B.  Zámer prevodu majetku mesta

1.  pozemok v k.ú. Stredný Čepeň – Vrábel

2.  pozemok v k.ú. Horný Čepeň – STAVODOPRAVA s.r.o.

C.  Nájom majetku mesta

1.  pozemok na Dolnočepeňskej ulici – Maronoví

2.  pozemok na Vinárskej ul. – HUBERT J.E.

3.  pozemok na Novomestskej ulici – BAU – TRADE SK

D.  Prevod majetku mesta

1.  pozemok na Tehelnej ulici - Jobek

2.  pozemok na Ul. M.R.Š. – HUBERT J.E.

3.  pozemok na Trnavskej ulici – splátkový kalendár


20.  Nadobudnutie pozemku na rozšírenie cintorína v k.ú. Horný Čepeň (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca právneho referátu)


21.  Poverenie výkonom funkcie sobášiaceho poslanca (Ing. Martin Tomčányi - primátor mesta)


22.  Záver