Mestské zastupiteľstvá

Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 04.11.2021

1.  Otvorenie a schválenie programu MsZ


2.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov


3.  Informatívna správa o činnosti Mestského úradu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi (Ing. Martin Tomčányi - primátor mesta)


4.  Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď v školskom roku 2020/2021 (riaditelia škôl)

A.  Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Ul. D. Štúra č. 2116/36 v Seredi v šk. roku 2020/2021

B.  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach - MŠ Komenského

C.  Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi za školský rok 2020/2021

D.  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi za školský rok 2020/2021

E.  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi v šk. roku 2020/2021


5.  Interpelácie poslancov


6.  Správy hlavnej kontrolórky (Mgr. Zuzana Horváthová - hlavná kontrolórka mesta)

A.  Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ

B.  Správy z kontroly zákonnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami poskytnutými z rozpočtu mesta spoločnosti SMS s.r.o Sereď súvisiacich s rekonštrukciou a prestavbou futbalového štadióna v Seredi


7.  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariadení (Mgr. Silvia Kováčová - vedúca oddelenia ŠRKŠ)


8.  Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení VZN č. 2/2021 (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)


9.  Návrh dodatku č. 6 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď


10.  Návrh dodatku č. 2 k Štatútu mesta Sereď (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca právneho a majetkového referátu)


11.  Návrhy na ocenenie v zmysle VZN mesta Sereď č. 5/2012 o udeľovaní ocenení mesta Sereď (PhDr. Silvia Adamčíková - vedúca organizačného oddelenia)


12.  Informatívna správa o účasti poslancov na Mestskom zastupiteľstve a v Komisiách pri MsZ v Seredi v termínoch od 11/2020 do 10/2021 (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)


13.  VI. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2021

A.  VI. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2021 (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)

B.  Schválenie nakladania s voľnými finančnými prostriedkami spoločnosti MsBP Sereď, s.r.o (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)


14.  Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2022 - 2024 (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)


15.  Informatívna správa o príprave a realizácii projektov

A.  Koncepcia rozvoja mesta Sereď v oblasti tepelnej energetiky (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)

B.  Strategický dokument „Nízkouhlíková stratégia pre mesto Sereď na roky 2022 – 2029“ (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)

C.  Informatívna správa o príprave a realizácii projektov (Ing. Branislav Bíro - projektový manažér)

D.  Schválenie podanie projektovej žiadosti o dotáciu a spolufinancovania projektu „Vybudovanie prístrešku pre bicykle v areáli ZŠ J.A. Komenského a CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi“. (Ing. Branislav Bíro - projektový manažér)

E.  Schválenie podania projektovej žiadosti o dotáciu a spolufinancovanie projektu „Modernizácia vybavenia divadelnej sály Domu kultúry v Seredi “ (Ing. Branislav Bíro - projektový manažér)

F.  Schválenie podania projektovej žiadosti o dotáciu a spolufinancovanie projektu „Modernizácia vybavenia Mestskej knižnice v Seredi“ (Ing. Branislav Bíro - projektový manažér)


16.  Urbanistické štúdie a územnoplánovacia dokumentácia (Ing. Anna Halabrínová - vedúca ÚP a SP)

A.  Zadanie urbanistickej štúdie IBV ul. Športová, Sereď - lokalita BI-04

B.   Zadanie urbanistickej štúdie „IBV Horný Čepeň BI-38 - Sereď“

C.   Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny - lokalita OV- 10 – Sereď“


17.  Nakladanie s majetkom mesta Sereď (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca právneho a majetkového referátu)

A.  Zámer nájmu majetku mesta - pozemok na Spádovej ul.

B.  Nájom majetku

1.  pozemok na Čepeňskej ul.

2.  pozemok na Čepeňskej ul.

3.  hala „Relax“ - výsledok OVS

C.  Zámer prevodu majetku mesta

1.  pozemok na Mládežníckej ulici

2.  budova s pozemkami na Školskej ul.117

3.  pozemky na „Kapustniskách“

4.  pozemok na Vážskej ulici

5.  pozemok na Vážskej ulici

6.  pozemok na Družstevnej ul.

D.  Prevod majetku mesta

1.  pozemok na Vinárskej ul.

2.  pozemok na Trnavskej ceste

E.  Vecné bremeno

1.  pozemok na Námestí slobody

2.  pozemok na Ul. Vonkajší rad

F.  Zverenie majetku - Prechodový tunel medzi budovami A a B ZŠ Jana Amosa Komenského do správy ZŠ Jana Amosa Komenského (Mgr. Silvia Kováčová - vedúca oddelenia ŠRKŠ)

G.  Zámer nakladania - Zámer s uvoľneným bytom č. 1 na Námestí slobody 30/8 (Mgr. Silvia Kováčová - vedúca oddelenia ŠRKŠ)

H.  Pozemky v lokalite „Malý háj“

1.  zámer ďalšieho nakladania s pozemkami mesta v lokalite „Malý háj“

2.  Splátkový kalendár – žiadosť spoločnosti GreenCon Recycling, s.r.o.

I.  Zmena nájomnej zmluvy – budova na Garbiarskej ul. – žiadosť spol. LRL PROFITECH, s.r.o.


18.  Záver