Mestské zastupiteľstvá

Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 24.11.2022

1.  Úvodné náležitosti


2.  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia


3.  Voľba návrhovej komisie a mandátovej komisie


4.  Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva


5.  Zriadenie stálych komisií mestského zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov


6.  Poverenie výkonom funkcie sobášiaceho poslanca


7.  Určenie platu primátora mesta


8.  Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl  


9.  Diskusia


10.  Záver