Mestské zastupiteľstvá

Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 13.12.2022

1.  Otvorenie a schválenie programu MsZ (Ing. Ondrej Kurbel - primátor mesta)


2.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov


3.  Informatívna správa o činnosti Mestského úradu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi (Ing. Ondrej Kurbel - primátor mesta)


4.  Interpelácie poslancov


5.  Správy hlavnej kontrolórky (Mgr. Zuzana Horváthová - hlavný kontrolór mesta Sereď)

A.  Správa o kontrole plnenia uznesení

B.  Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023

C.  Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Sereď na rok 2023


6.  Príprava a realizácia projektov

A.  Informatívna správa o príprave a realizácii projektov (Ing. Branislav Bíro - projektový manažér)

B.  Informácia o projekte MŠ Komenského


7.  Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších nariadení (Mgr. Silvia Kováčová - vedúca odd. ŠKRŠ)


8.  Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď v znení neskorších nariadení (Mgr. Silvia Kováčová - vedúca odd. ŠKRŠ)


9.  Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2019 o miestnej dani z nehnuteľností (Ing. Eva Florišová - vedúca finančného oddelenia)


10.  Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších nariadení (Bc. Zuzana Vohláriková - vedúca oddelenia ŽP)


11.  Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení neskorších nariadení (Bc. Zuzana Vohláriková - vedúca oddelenia ŽP)


12.  Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2021, ktorým mesto Sereď schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Sereď (Bc. Zuzana Vohláriková - vedúca oddelenia ŽP)


13.  Pravidlá poskytovania príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov (PhD. Silvia Adamčíková - vedúca organizačného oddelenia)


14.  Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 1/2009 o úhradách za sociálne služby v znení neskorších nariadení (PhD. Silvia Adamčíková - vedúca organizačného oddelenia)


15.  6. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2022 (Ing. Eva Florišová - vedúca finančného oddelenia)


16.  Návrh viacročného rozpočtu mesta Sereď na roky 2023 – 2025 (Ing. Eva Florišová - vedúca finančného oddelenia)

A.  Návrh viacročného rozpočtu mesta Sereď na roky 2023 – 2025

B.  Schválenie uzatvorenia zmluvy nad 100 tis. € vo verejnom obstarávaní „Zber a zhodnotenie BRKO“ (Bc. Zuzana Vohláriková – vedúca oddelenia životného prostredia)

C.  Schválenie uzatvorenia zmluvy nad 100 tis. € vo verejnom obstarávaní „Zber a zhodnotenie BRO“ (Bc. Zuzana Vohláriková – vedúca oddelenia životného prostredia)

D.  Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Sereď na rok 2023


17.  Návrh rozpočtu mestom založených organizácií na rok 2023

A.  Návrh rozpočtu Mestský bytový podnik Sereď, s.r.o. (Ing. Tibor Krajčovič - konateľ MSBP)

B.  Návrh rozpočtu Správa majetku Sereď, s.r.o. (Ing. Karol Andrášik - konateľ SMS, s.r.o.)

C.  Návrh rozpočtu Naša domová správa, s.r.o. (Ing. Miroslav Marko - konateľ Naša domová správa, s.r.o.)


18.  Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2023 (Ing. Ondrej Kurbel - primátor mesta)


19.  Nadobudnutie nehnuteľného majetku do majetku mesta Sereď (Ing. Marián Šišo - vedúci oddelenia rozvoja mesta)

A.  Nadobudnutie štyroch parkovacích miest - Norbi & Tuti Group s.r.o.

B.  Nadobudnutie pozemkov, cestnej komunikácie, chodníka, zeleného pásu, verejného osvetlenia, vpustov a samovsakovacieho systému - Haus Land s.r.o.


20.  Nakladanie s majetkom mesta Sereď (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca PaM referátu)

A.  Nájom majetku

1.  GODY GROUP, s.r.o. – parkovacie miesta v Zámockom parku

B.  Zámer prevodu majetku mesta

1.  Farma Majcichov, a.s. – pozemok v lokalite Malý háj

2.  Pavol Baláži a manž. – pozemok pod garážou Šulekovská ulica

3.  Kvetoslava Andrássyová – pozemok na Ulici Ivana Krasku

4.  Anton Dulák – pozemok na Hornočepeňskej ulici

C.  Prevod majetku mesta

1.  Margita Drozdová – pozemok na Ulici Vonkajší rad

2.  OLDTIMER – MÚZEUM SEREĎ, o.z. – prístrešok v bývalých kasárňach

D.  Zriadenie vecného bremena

1.  NB services, s.r.o. – Kasárenská ulica (vjazd, prípojky)

2.  NB services, s.r.o. – Vinárska ulica (vjazd, prípojky)

3.  RACEN spol. s r.o. – pozemky mesta na účel rekonštrukcie potrubných vedení

4.  Agrostav, s.r.o. – pozemky na Vinárskej ulici

5.  Pozemok na Kasárenskej ulici - JAV 4, s.r.o.

E.  Prehodnotenie výšky minimálneho nájomného upraveného v prílohách č. 3, 4, 5, 6 a 12 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta


21.  Informácia o skončení nájomnej zmluvy so spoločnosťou Mestská poliklinika Sereď, s.r.o. v decembri 2023 a návrh ďalšieho postupu riešenia poskytovania zdravotnej starostlivosti v meste (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca právneho a majetkového referátu)


22.  Záver