Mestské zastupiteľstvá

Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 13.04.2023

1  Otvorenie


2  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov


3  Informatívna správa o činnosti Mestského úradu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi (primátor mesta)


4  Interpelácie poslancov


5  Správy hlavnej kontrolórky (hlavná kontrolórka)

A  Správa hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení MsZ v Seredi

B  Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v podmienkach rozpočtovej organizácie ZUŠ J. Fischera Kvetoňa, Sereď v časti: - Povinne zverejňovaná zmluva /§5a/

C  Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej dodržiavania zákonnosti: - pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami rozpočtovanými vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Sereď na kapitole 06.6.0 – bývanie a občianska vybavenosť – výdavky na cintorín ako aj príjmy mesta získané za prenájom. - dodržiavania ustanovení zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.

D  Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Sereď k záverečnému účtu mesta Sereď za rok 2022


6  Správy o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2022 (riaditelia škôl)


7  Správa o hospodárení Domu kultúry Sereď za rok 2022 (riaditeľ DK)


8  Správy o hospodárení spoločnosti Naša domová správa s.r.o., Sereď za rok 2022 (konateľ spoločnosti)


9  Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení VZN č. 11/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva /vedúca právneho a majetkového referátu/ (vedúca právneho a majetkového referátu)


10  Územný plán mesta Sereď – Zmeny a doplnky č. 10/2022 (vedúca odd. ÚP a SP)


11  Štatút Seredských noviniek (Bc. Miroslava Sabová Dudášová)


12  Súhlas so zaradením súkromnej materskej školy do Siete škôl a školských zariadení SR (vedúca odd. ŠRKaŠ)


13  Informácia o príprave koncepčných materiálov mesta Sereď na roky 2024 – 2028 (zástupkyňa primátora mesta)


14  Príprava a realizácia projektov (projektový manažér, vedúca odd. ŠRKaŠ)

A  Informatívna správa o príprave a realizácii projektov

B  Vybudovanie nového športového areálu v zámockom parku v Seredi

C  Inštalácia fotovoltaických zdrojov energie na budovy ZŠ Juraja Fándlyho a MŠ Komenského A

D  Schválenie uzatvorenia zmluvy nad 100 tis. € vo verejnom obstarávaní „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Komenského B – časť strecha“

E  Projekt „Zvýšenie kapacít ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi“


15  Záverečný účet mesta Sereď za rok 2022 (vedúca fin. odd.)


16  2. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2023 (vedúca fin. odd.)


17  Žiadosť ŠKF Sereď o prehodnotenie výšky poskytnutej dotácie (vedúca odd. ŠRKaŠ)


18  Nakladanie s majetkom mesta Sereď (vedúca právneho a majetkového referátu)

A  Zámer nájmu majetku mesta

1  Pozemok na Spádovej ul. – Šuláková

2  Pozemok na Ul. Považský breh – Tóth

B  Nájom majetku mesta - Zmena nájomnej zmluvy – futbalový štadión Športová ul. – Správa majetku Sereď, s.r.o.

C  Zámer prevodu majetku mesta

1  Pozemok na Hornočepeňskej ul. – Švecová

2  Zámer prevodu/zmena nájomcu – pozemok na Pažitnej ul. – Kurucová

3  Zámer prevodu – zámena pozemkov – pozemok na Čepeňskej ul. – POMOCNÍČEK o.z.

4  Pozemok na Čepeňskej ul. – Banášová

5  Zámer prevodu/zmena nájomcu – pozemok na Trnavskej ul. – manželia Pappoví

6  Pozemok na Trnavskej ul. – manželia Chlebíkoví

D  Zriadenie vecného bremena

1  Pozemok na Hornočepeňskej ul. – GS Reality, s.r.o.

2  Pozemok na Čepeňskej ul. – Ďurišová

3  Zriadenie vecného bremena/zámer nájmu – pozemok na Hornomajerskej ul. – Jelšic

4  Pozemok na Vojanskej ul. – Halabrín, Hudek


19  Ponuka spoločnosti Slovak Estate, s.r.o. na odkúpenie pozemkov na Hornomajerskej ulici (vedúca právneho a majetkového referátu)


20  Prekládka chodníka na Pribinovej ul. (vedúci odd. rozvoja mesta)


21  Záver