Mestské zastupiteľstvá

Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 26.09.2023

1.  Otvorenie


2.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov


3.  Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Sereď, na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra mesta Sereď a náležitostí prihlášky (primátor mesta)


4.  Záver