Mestské zastupiteľstvá

Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 09.11.2023

1.  Otvorenie


2.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov


3.  Voľba hlavného kontrolóra mesta Sereď (primátor mesta)