Mestské zastupiteľstvá

Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 26.05.2021

01.  Otvorenie


02.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov


03.  Informatívna správa o projektovej žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Riešenie regenerácie sídliskového vnútrobloku Dionýza Štúra II. v Seredi“


04.  Záver