Mestské zastupiteľstvá

Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 16.06.2022

1.  Otvorenie a schválenie programu MsZ


2.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov


3.  Informatívna správa o činnosti Mestského úradu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi


4.  Interpelácie poslancov


5.  Správy hlavnej kontrolórky (Mgr. Zuzana Horváthová - hlavná kontrolórka mesta)

A.  Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ

B.  Správa z kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach mestskej samosprávy

C.  Správa z kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Sereď k 31.12.2021.

D.  Správa o výsledku kontroly splnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin zistených pri vykonaných kontrolách v roku 2021 a ukončených kontrolách vykonaných v I. polroku 2022

E.  Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022


6.  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Sereď na funkčné obdobie 2022 – 2028 (Ing. Martin Tomčányi - primátor mesta)


7.  Informácia zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (predseda komisie)


8.  Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 3/2019 o poskytovaní nájomného bývania v bytoch vo vlastníctve mesta Sereď (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)


9.  Návrh VZN o organizácii miestneho referenda (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)


10.  Správa majetku Sereď, s.r.o. (Ing. Karol Andrášik - konateľ spoločnosti)

A.  Správa o hospodárení spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o. za rok 2021

B.  Informácia o príprave a realizácii rekonštrukcie futbalového štadióna na Športovej ulici v Seredi


11.  3. zmena rozpočtu na rok 2022 (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)


12.  Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2023 – 2025 (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)


13.  Informatívna správa o príprave a realizácii projektov (Ing. Branislav Bíro - projektový manažér)


14.  Územný plán mesta Sereď – zmeny a doplnky (Ing. Anna Halabrínová - vedúca ÚP a SP)

A.  Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky č. 9/2022 schválenie návrhu územnoplánovacej dokumentácie a návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-M Sereď

B.  Žiadosť o obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď

C.  Urbanistická štúdia IBV ul. Čepeňská Sereď - lokalita BI-30/1 - Zadanie


15.  Nakladanie s majetkom mesta Sereď (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca právneho a majetkového referátu)

A.  Zámer nájmu majetku mesta - Autobusové zastávky – BILLBOARDOVO, s.r.o.

B.  Zámer prevodu majetku mesta

1.  Zámer prevodu majetku mesta - pozemok Larzenky

2.  Zámer prevodu majetku mesta - pozemok na Ul. Vonkajší rad

3.  Zámer prevodu majetku mesta - pozemok na Vážskej ul.

4.  Zámer 01 prevodu majetku mesta - pozemok na Hornočepeňskej ul.

5.  Zámer 02 prevodu majetku mesta - pozemok na Hornočepeňskej ul.

C.  Výpožička majetku mesta

1.  Výpožička majetku mesta - pozemky pri železničnom moste – Slovenská správa ciest

2.  Výpožička majetku mesta - pozemok na Ul. Fraňa Kráľa – SHMÚ, COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

3.  Výpožička majetku mesta - budova a pozemky- zmena doby nájmu – Špeciálna základná škola

D.  Zriadenie vecného bremena

1.  Zriadenie vecného bremena - pozemky v priemyselnom parku – REBOD SK, a.s.

2.  Zriadenie vecného bremena - pozemky na Fándlyho ul.

3.  Zriadenie vecného bremena - Pozemok na Šulekovskej ul. – Strojservis, s.r.o. – požiadavka na bezodplatnosť zriadenia VB

4.  Zriadenie vecného bremena - pozemok na Kostolnej ulici – AGROSTAV Trnava, a.s.

5.  Zriadenie vecného bremena - Pozemok na Parkovej ul. – M&JTech elektro, s.r.o.


16.  Nadobnutie majetku do vlastníctva mesta Sereď - pozemky na ulici (Ing. Marián Šišo - vedúci oddelenia rozvoja mesta)

A.  Výkup pozemkov pod chodníkom na Trnavskej ul. v Seredi – zmena uznesenia

B.  Schválenie nadobudnutia nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta formou darovania od spoločnosti Hrachostav s.r.o.


17.  Volebné obdobie 2022 – 2026 (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)

A.  Určenie volebných obvodov a počtu poslancov MsZ v Seredi pre volebné obdobie 2022 – 2026

B.  Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na funkčné obdobie 2022 – 2026


18.  Voľba prísediacich pre Okresný súd Galanta na obdobie rokov 2022 – 2026 (PhDr. Silvia Adamčíková - vedúca organizačného oddelenia)


19.  Informácia o situácii v ŠKF Sereď, o budúcich aktivitách klubu pre mládež a dospelých


20.  Záver