Mestské zastupiteľstvá

Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 24.10.2023

1.  Otvorenie


2.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov


3.  Sadzby základného cestovného autobusovej mestskej hromadnej dopravy, opis a kritériá súťaže pre obstaranie poskytovania služby v autobusovej mestskej hromadnej doprave na území mesta Sereď formou obchodnej verejnej súťaže na rok 2024 (poverený vedúci odd. realizácie projektov, rozvoja mesta a verejného obstarávania)


4.  Nakladanie s majetkom mesta Sereď (referent referátu majetku odd. ekonomického a majetkového)

A.  Nájom majetku mesta

1.  Pozemok na Šulekovskej ul. – Zachar elektomotory, s.r.o.

2.  Pozemok na Čepeňskej ul. – Helena Ďurišová

3.  Pozemok na Hornočepeňskej ul. –Vladimír Nodžák

4.  Pozemok na Družstevnej ul. – Branislav Bokora

5.  Pozemok na ul. D. Štúra- Naša domová správa, s.r.o.

6.  Časť stavby na ul. Ivana Krasku – občianske združenie U nás

7.  Pozemok v lokalite Malý Háj. – Befte, s.r.o.

B.  Prevodu majetku mesta

1.  Pozemok na Dolnočepeňskej ul. – Dušan Mičányi a Marta Mičányiová