Mestské zastupiteľstvá

Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 16.11.2023

1.  Otvorenie


2.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov


3.  Informatívna správa o činnosti Mestského úradu v Seredi a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi (primátor mesta)


4.  Interpelácie poslancov


5.  Správy hlavného kontrolóra (hlavná kontrolórka)

A.  Správa hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení MsZ v Seredi

B.  Správa z vykonanej kontroly pracovných zmlúv a dohôd v organizácii a Dom kultúry Sereď od 01.01. 2022 v zmysle uznesenia č. 149/2023

C.  Správa z vykonanej kontroly pracovných zmlúv a dohôd v obchodnej spoločnosti Správa majetku mesta s.r.o od 01.01.2022 v zmysle uznesenia č. 149/2023

D.  Správa z vykonanej kontroly: Dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta v oblasti poskytnutia dotácie z rozpočtu zakladateľa – mesta Sereď spoločnosti Správa majetku Sereď s.r.o, a následného použitia a vyúčtovania poskytnutých účelových dotácií za obdobie rokov od 2018-2022, ako aj dodržiavanie ostatných zákonných povinností vyplývajúcich z činnosti SMS s.r.o., Dodržiavania podmienok uzatvorených nájomných zmlúv medzi mestom Sereď a spoločnosťou Správa majetku Sereď s.r.o.

E.  Kontrola uzatvorených dohôd mimo pracovného pomeru v rozsahu uznesenia č. 150/2023 bod. 2


6.  Informatívna správa o príprave a realizácii projektov (projektový manažér)


7.  Správa základných škôl a materských škôl o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023 (riaditelia škôl)

A.  MŠ na ul. D. Štúra

B.  MŠ Komenského ul.

C.  ZŠ J. A. Komenského

D.  ZŠ J. Fándlyho

E.  ZUŠ J. F. Kvetoňa


8.  Návrh rozpočtu obchodnej spoločnosti Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r. o. na rok 2024 (Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r. o., konateľ)


9.  Návrh rozpočtu obchodnej spoločnosti Správa majetku Sereď, s. r. o. na rok 2024 (Správa majetku Sereď, s. r. o., konateľ)


10.  Zriadenie Komisie sociálnej a bytovej, Komisie školskej a športovej a Komisie kultúrnej ako stálych komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Seredi a zmena Štatútu mesta Sereď (primátor mesta)


11.  Koncepcie rozvoja mesta Sereď na roky 2024 – 2028 (vedúca oddelenia sociálneho, bytového a rodiny)

A.  Program rozvoja bývania v meste Sereď na roky 2024 – 2028

B.  Komunitný plán sociálnych služieb mesta Sereď na roky 2024 – 2028


12.  Ocenenie občanov a kolektívov mesta Sereď – predloženie návrhov na rozhodnutie o udelení ocenení (poverený vedúci organizačného oddelenia)


13.  Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa ruší VZN mesta Sereď č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších nariadení (poverená vedúca oddelenia školstva, športu a kultúry)


14.  Návrh VZN mesta Sereď o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď (poverená vedúca oddelenia školstva, športu a kultúry)


15.  Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 7/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení neskorších nariadení (vedúca oddelenia životného prostredia a údržby mesta)


16.  Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 9/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (vedúca oddelenia životného prostredia a údržby mesta)


17.  Návrh VZN mesta Sereď o zákaze používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Sereď (Bc. Erik Štefanek, prof. Ing. Ľubomír Švorc, DrSc., poslanci MsZ)


18.  

A.  Žiadosť spoločnosti Správa majetku Sereď s.r.o. o navýšenie dotácie z rozpočtu mesta Sereď (konateľ spoločnosti)

B.  6. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2023 (vedúca ekonomického a majetkového oddelenia)


19.  Návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď (právny referát)


20.  Nakladanie s majetkom mesta Sereď (poverená vedúca oddelenia školstva, športu a kultúry)

A.  Zverenie majetku mesta do správy základných škôl a materských škôl

1.  ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi – obnova športového areálu pri ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi

2.  ZŠ Juraja Fándlyho – projektová dokumentácia k atletickej dráhe

3.  MŠ Komenského – tablety

4.  MŠ D. Štúra - tablety

B.  Schválenie uzatvorenia zmluvy nad 100.000,- € vo verejnom obstarávaní v rámci projektu 'Rekonštrukcia strešnej krytiny na objekte bývalej ZŠ Petrovská na ul. Školská v Seredi' (poverený vedúci oddelenia realizácie projektov, rozvoja mesta a verejného obstarávania)


21.  Záver