Mestské zastupiteľstvá

Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 18.02.2021

1.  Otvorenie a schválenie programu MsZ


2.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov


3.  Slávnostná ceremónia zloženia sľubu poslanca mestského zastupiteľstva


4.  Informatívna správa o činnosti MsÚ a mesta Sereď


5.  Interpelácie poslancov


6.  Správy hlavnej kontrolórky

A.  Správa o kontrole plnenia uznesení

B.  Kontrola_vybavovania_sťažností_petícií

C.  Správa o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin zistených pri vykonaných kontrolách v roku 2019, 2020

D.  Správu o kontrolnej činnosti o ostatných činnostiach hlavnej kontrolórky mesta vyplývajúcich zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za rok 2020


7.  Informatívna správa o činnosti Mestskej polície Sereď za rok 2020 (Mgr. Ladislav Fabo - náčelník MsP)


8.  Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších nariadení (Mgr. Silvia Kováčová - vedúca odd. ŠKRŠ)


9.  Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (Bc. Zuzana Vohláriková)


10.  Rokovací poriadok MsZ a Rokovací poriadok komisií pri MsZ – návrh zmien (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca PaM referátu)


11.  Informatívna správa o príprave a realizácii projektov (Ing. Branislav Bíro - projektový manager)


12.  I. zmena rozpočtu mesta Sereď v roku 2021 (Ing. Eva Florišová - vedúca finančného oddelenia)

A.  Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Sereď na rok 2021

B.  I. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2021


13.  Nakladanie s majetkom mesta Sereď (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca PaM referátu)

A.  Zámer nájmu majetku mesta - Pozemok na Dolnočepeňskej ul.

B.  Zámer prevodu majetku mesta

1.  Pozemok na ul. M. R. Štefánika – Hubert J.E.

2.  Pozemok na Vinárskej ul. – Hubert J.E.

3.  Pozemok na Tehelnej ul.

4.  Pozemok na Hornomajerskej ul.

C.  Prevod majetku mesta

1.  Pozemok na ul. Ľ. Podjavorinskej

2.  Pozemok na Trnavskej ceste

D.  Vecné bremeno

1.  Pozemok na Cukrovarskej ul.

2.  Pozemok na Hornomajerskej ul.

E.  Zľava z nájomného – športová hala „Relax“ – I. Forrová – DREAM BODY

F.  Splátkový kalendár – nájomná zmluva – TEKADEX, s.r.o.

G.   Súhlas s podnikateľskou činnosťou - Pozemok v lokalite „Malý háj“ – GreenCon Recycling, s.r.o.

H.  Súhlas k vydržaniu – Pozemok v k.ú. Horný Čepeň


14.  Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do rady školy (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)


15.  Voľba prísediacich pre Okresný súd Galanta na obdobie rokov 2021 – 2025 (PhDr. Silvia Adamčíková - vedúca organizačného oddelenia)


16.  Záver