Mestské zastupiteľstvá

Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 14.12.2023

1.  Otvorenie


2.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov


3.  Informatívna správa o činnosti Mestského úradu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi (primátor mesta)


4.  Interpelácie poslancov


5.  Voľba členov stálych komisií MsZ


6.  Správy hlavného kontrolóra (hlavný kontrolór)

A.  Správa o kontrole plnenia uznesení

B.  Správy z vykonaných kontrol

C.  Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2024


7.  Zrušenie uznesenia č. 175/2014


8.  Informatívna správa o príprave a realizácii projektov (projektový manažér)


9.  Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení VZN č. 9/2019 o miestnej dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov (vedúca odd. finančného)


10.  Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa ruší VZN mesta Sereď č. 4/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď. (vedúca odd. životného a údržby mesta)


11.  Návrh rozpočtu spoločnosti Naša domová správa, s.r.o. na rok 2024 (konateľ spoločnosti)


12.  Návrh rozpočtu spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o. na rok 2024 (konateľ spoločnosti)


13.  Návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď (oddelenie právne a majetkové)


14.  7. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2023 (vedúca odd. finančného)


15.  Návrh viacročného rozpočtu mesta Sereď na roky 2024 – 2026 (vedúca odd. finančného)


16.  Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2024 (primátor mesta)


17.  Nakladanie s majetkom mesta Sereď (oddelenie právne a majetkové)

A.  Zámer nájmu majetku mesta

1.  Časť stavby na Ul. Ivana Krasku – občianske združenie U nás

B.  Zámer výpožičky majetku mesta

1.  Pozemok a stavby na Jesenského ul. – Cirkevná základná škola

C.  Zámer zámeny majetku

1.  Pozemok na Strednočepeňskej ulici- Ján Sloboda a manž.

D.  Súhlas s podnájmom

1.  Komunikácia, spevnená plocha v areáli bývalých kasární – Peter Urbánek


18.  Výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2024 (poverená vedúca oddelenia školstva, športu a kultúry)

A.  Výzva č. 1/2024 podpora rozvoja práce s mládežou

B.  Výzva č. 2/2024 podpora rozvoja telovýchovy a športu

C.  Výzva č. 3/2024 podpora rozvoja mesta a životného prostredia

D.  Výzva č. 4/2024 podpora projektov realizovaných v oblasti kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti a kultúrnej aktivity

E.  Výzva č. 5/2024 podpora projektov realizovaných v oblasti charity, sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, zdravotníctva a zdravotne postihnutých


19.  Rôzne


20.  Záver