Mestské zastupiteľstvá

Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 08.02.2024

1.  Otvorenie a schválenie programu MsZ (primátor mesta)


2.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov


3.  Informatívna správa (primátor mesta)

A.  Informatívna správa o činnosti Mestského úradu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi

B.  Informácia o zmene organizačnej štruktúry


4.  Interpelácie poslancov


5.  Správy hlavného kontrolóra (hlavný kontrolór)

A.  Správa o kontrole plnenia uznesení

B.  Správy z vykonaných kontrol

C.  Správa o kontrolnej činnosti


6.  Informatívna správa o príprave a realizácii projektov (projektový manažér)


7.  Informatívna správa o činnosti MsP za rok 2023 (náčelník MsP)


8.  Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 2/2015, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach zriadených na území mesta Sereď a vydáva trhový (organizačné oddelenie)


9.  VZN o určení školských obvodov základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď (Mgr. Silvia Kováčová, poverená vedúca oddelenia školstva, športu a kultúry)


10.  Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Sereď na rok 2024

A.  Žiadosť SMS s.r.o. o dotáciu na prevádzku na rok 2024 (Ing. Karol Andrášik)

B.  Schválenie dotácií na podporu rozvoja práce s mládežou - výzva č. 1/2024 (poverená vedúca odd. školstva, športu a kultúry)

C.  Schválenie dotácií na podporu rozvoja telovýchovy a športu - výzva č. 2/2024 (poverená vedúca odd. školstva, kulúry a športu)

D  Schválenie dotácií na podporu rozvoja mesta a životného prostredia - výzva č. 3/2024 (vedúci odd. realizácie projektov, rozvoja mesta a verejného obstarávania)

E.  Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Sereď na rok 2024 na podporu projektov realizovaných v oblasti charity, sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, zdravotníctva a zdravotne postihnutých


11.  Pravidlá poskytovania príspevku na sociálny taxík (vedúca odd. sociálneho, bytového a rodiny)


12.  Koncepcie rozvoja (poverená vedúca odd. školstva, kulúry a športu)

A  Koncepcia rozvoja školstva v meste Sereď na roky 2024 - 2028 (Mgr. Silvia Kováčová - poverená vedúca odd. školstva, športu a kultúry)

B  Koncepcia rozvoja športu a telesnej kultúry v meste Sereď na roky 2024 - 2028 (poverená vedúca odd. školstva, kultúry a športu)


13.  Nakladanie s majetkom mesta Sereď

A  Prevod pozemku

1  pozemok na Šulekovskej ulici- STRABAG Pozemné inžinierstvo a staviteľstvo s.r.o.

B.  Nájom majetku mesta

1.  časť stavby na ul.Ivana Krasku-občianske združenie U nás (odd. právne a majetkové)

2.  časť stavby, stavba , časť pozemku na Jesenského ulici

C.  Zriadenie vecného bremena

1.   pozemok na Hrnčiarskej ul.-Marek Eliáš a manželka


14.  Rôzne


15.  Záver