Mestské zastupiteľstvá

Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 24.06.2021


1.  Otvorenie


2.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov


3.  Informatívna správa o činnosti MsÚ a mesta Sereď od ostatného rokovania MsZ v Seredi (Ing. Martin Tomčányi - primátor mesta)


4.  Interpelácie poslancov


5.  Správy hlavnej kontrolórky (Mgr. Zuzana Horváthová - hlavná kontrolórka mesta)

A.  Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ

B.  Správa z kontroly skutočne vynaložených verejných prostriedkov pri výstavbe Prechodového Tunelu medzi budovami A a B Základná škola J.A.Komenského /prestrešenia na ZŠ J.A. Komenského/, ktoré realizovala Správa majetku Sereď s.r.o .

C.  Správa o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin zistených pri vykonaných kontrolách v roku 2020.

D.  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021


6.  Mestské trhovisko na Mlynárskej ulici

A.  Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 2/2015, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach zriadených na území mesta Sereď a vydáva trhový poriadok pre mestské trhovisko a príležitostné trhy a ktorým sa zrušujú niektoré VZN mesta Sereď (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)

B.  Návrh dodatku č. 5 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca právneho referátu)


7.  Správa o činnosti Mestskej polikliniky Sereď s.r.o. (Ing. Kornélia Horváthová, PhD., MPH - riaditeľka polikliniky)


8.  4. zmena rozpočtu na rok 2021 (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)


9.  Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2022 - 2024 (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)


10.  Schválenie uzatvorenia zmlúv nad 100 tis. € verejné obstarávanie (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)


11.  Informatívna správa o príprave a realizácii projektov (Ing. Branislav Bíro - projektový manažér)


12.  Žiadosti a návrh na obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď (Ing. Anna Halabrínová - vedúca ÚP a SP)

A.  František Salva a Štefánia Salvová

B.  Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku MsÚ Sereď

C.  Ing. Roman Draškovič, Mgr. Viera Krčmárová, Ing. Bystrík Horváth

D.  Milan Šilhár


13.  Urbanistická štúdia IBV Poľná ulica, Sereď – lokalita BI-51 Zadanie (Ing. Anna Halabrínová - vedúca ÚP a SP)


14.  Nakladanie s majetkom mesta (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca právneho referátu)

A.  Zámer nájmu majetku mesta

1.  Pozemok na Pažitnej ulici

2.  Pozemok na Trnavskej ceste

B.  Nájom majetku mesta

1.  Pozemok v k. ú. Sereď – Agrozel Dolná Streda

2.  Spevnené plochy v býv. kasárňach „Váh“ - autoškoly

3.  Pozemok na Čepeňskej ulici

C.  Zámer prevodu majetku mesta

1.  Pozemok na Vážskej ulici

2.  Pozemok na Vážskej ulici

3.  Pozemok na Hornočepeňskej ulici

4.  Pozemok na Hornočepeňskej ulici

5.  Pozemok v lokalite „Rameno Horný Čepeň“

D.  Prevod majetku mesta - pozemok na Hornočepeňskej ulici - STAVODOPRAVA

E.  Nadobudnutie nehnuteľnosti do majetku mesta - pozemok na Hornočepeňskej ulici - cintorín


15.  Návrh na rozdelenie Komisie pre rozvoj mesta a životné prostredie pri Mestskom zastupiteľstve v Seredi (Ing. Arch. Róbert Král - predseda komisie)