Mestské zastupiteľstvá

Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 13.09.2022

1.  Otvorenie a schválenie programu MsZ


2.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov


3.  Informatívna správa o činnosti Mestského úradu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi (Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta)


4.  Interpelácie poslancov


5.  Správy hlavnej kontrolórky (Mgr. Zuzana Horváthová, hlavný kontrolór mesta Sereď)

A.  Správa o kontrole plnenia uznesení

B.  Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly dodržiavania zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách


6.  Informatívna správa o hospodárení škôl a školských zariadení za I. polrok 2022 (riaditelia škôl)

A.  MŠ na Ulici D. Štúra

B.  MŠ Komenského

C.  ZŠ J.A. Komenského

D.  Z.Š. J. Fándlyho

E.  ZUŠ Jána Fischera - Kvetoňa


7.  Správa o vyhodnotení XXI. Seredského hodového jarmoku (Mgr. František Čavojský, riaditeľ Domu kultúry)


8.  Informatívna správa o hospodárení Domu kultúry za I. polrok 2022 (Mgr. František Čavojský, riaditeľ Domu kultúry)


9.  Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v znení neskorších nariadení (Ing. Tibor Krajčovič, prednosta mestského úradu)


10.  Urbanistické štúdie (Ing. Anna Halabrínová - vedúca ÚP a SP)

A.  „IBV Kapustniská IV. etapa – Sereď“

B.  „IBV Horný Čepeň – BI – 38 – Sereď“


11.  Správy o plnení rozpočtu mesta Sereď (Ing. Eva Florišová - vedúca finančného oddelenia)

A.  Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta Sereď k 30.6.2022

B.  Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Sereď k 30.6.2022


12.  Informatívna správa o príprave a realizácii projektov (Ing. Branislav Bíro - projektový manažér)


13.  Zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2022

A.  IV. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2022 (Ing. Tibor Krajčovič, prednosta mestského úradu)

B.  Žiadosť občianskeho združenia Športový klub futbalu Sereď o mimoriadnu dotáciu (Mgr. Silvia Kováčová - vedúca odd. ŠKRŠ)


14.  Príprava rozpočtu mesta Sereď na rok 2023 (Ing. Tibor Krajčovič, prednosta mestského úradu)


15.  Zmena harmonogramu zasadnutí MsZ na rok 2022 (Ing. Tibor Krajčovič, prednosta mestského úradu)


16.  Nakladanie s majetkom mesta Sereď (právny a majetkový referát)

A.  Zámer nájmu majetku mesta - GODY GROUP, s.r.o. – parkovacie miesta v Zámockom parku + zmena nájomných zmlúv

B.  Nájom majetku mesta

1.  Agrozel , s.r.o. – poľnohospodárske pozemky

2.  BILLBOARDOVO, s.r.o. – autobusové zástavky

3.  TLAPNET, s.r.o. – strecha bytového domu na Čepeňskej ul.

C.  Zámer prevodu majetku mesta

1.  Pozemok na Priemyselnej ul. – HSH izol s.r.o.

2.  OLDTIMER – MÚZEUM SEREĎ, o.z. – prístrešok v kasárňach

3.  Pozemok na Vinárskej ul. – HUBERT J.E., s.r.o.

4.  Pozemok na Čepeňskej ul. – Slovenský rybársky zväz, MO Sereď

5.  Pozemok na Novomestskej ul.

D.  Prevod majetku mesta

1.  Pozemok na Vážskej ul.

2.  Pozemok na Hornočepeňskej ul.

3.  Pozemok na Mládežníckej ul. – SVB Mládežnícka

E.  Zriadenie vecného bremena - Pozemok na Niklovej ul. – ZDIS, a.s.

F.  Splátkový kalendár Privéefina, s.r.o. (Ing. Anna Halabrínová - vedúca ÚP a SP)


17.  Záver