Mestské zastupiteľstvá

Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 25.06.2020

1.  Otvorenie


2.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov


3.  Informatívna správa o činnosti MsÚ a mesta Sereď od ostatného zasadnutia MsZ v Seredi (Ing. Martin Tomčányi - primátor mesta)


4.  Interpelácie poslancov


5.  Správy hlavnej kontrolórky (Mgr. Zuzana Horváthová - hlavná kontrolórka mesta)

A.  Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ

B.  Správy z vykonaných kontrol

1.  Správa o kontrole dodržiavania zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom v znení neskorších predpisov.

2.  Správa z vykonanej kontroly plnenia povinností a postupu mesta Sereď pri vydávaní súhlasu podľa § 32 zákona 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov

3.  Správa z vykonanej kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a VZN mesta Sereď týkajúcich sa ubytovávania a platenia poplatku za KO v meste Sereď v súčinnosti s mestskou políciou, štátnou políciou a cudzineckou políciou, ktorá bola do plánu kontrolnej činnosti doplnená na návrh primátora mesta uznesením č. 298/2019

C.  Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020


6.  Správa o hospodárení spoločnosti Správa majetku Sereď s.r.o. za rok 2019 (Ing. Karol Andrášik - konateľ)


7.  Projekty mesta

A.  Dokončenie komplexných bezpečných priechodov pre chodcov na Cukrovarskej ul. (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta mestského úradu)

B.  Rekonštrukcia suterénu MO SZZP v Seredi na Novomestskej ul. (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta mestského úradu)

C.  Informatívna správa o príprave a realizácii projektov (Ing. Branislav Bíro - projektový manažér)


8.  Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky č. 7/2019, návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-M Sereď (Ing. Anna Halabrínová - vedúca Oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku)


9.  Návrh VZN mesta Sereď o názvoch nových ulíc na území mesta Sereď (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta mestského úradu)


10.  Správa o činnosti Mestskej polikliniky Sereď s.r.o. (riaditeľka polikliniky)


11.  IV. zmena rozpočtu na rok 2020 (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta mestského úradu)


12.  Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2021 - 2023 (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta mestského úradu)


13.  Schválenie podmienok verejného obstarávania mesta Sereď na tovary a služby na roky 2021 – 2024

A.  VO na správu cintorína (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta mestského úradu)

B.  VO na servis a údržbu Informačného systému samosprávy mesta Sereď (referent VO)


14.  Nakladanie s majetkom mesta Sereď (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca právneho a majetkového referátu)

A.  Nájom majetku mesta

1.  Budova s pozemkom na Krásnej ul. – HIT Slovensko

2.  Skončenie zmluvy o nájme – Tekadex

3.  Dodatok k zmluve o nájme – LRL PROFITECH – budova na Garbiarskej ul.

B.  Zámer nájmu majetku mesta – pozemok na ul. 8. mája – Vaculová

C.  Zámer prevodu a nájmu majetku mesta – pozemok na Školskej ul. a Mlynárskej ul. – M. Dáni

D.  Prevod majetku mesta

1.  Pozemok na Trnavskej ul. – Zyka

2.  Splátky kúpnej ceny – Zacharová

E.  Zriadenie vecného bremena – pozemok na Čepenskej ul. - uloženie inžinierskych sietí – Polis Development, s.r.o.

F.  Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď – Dodatok č. 4

G.  Nakladanie s pohľadávkami – pohľadávka za opatrovateľskú službu – neb. Anna Mervová (PhDr. Silvia Adamčíková - vedúca Organizačného oddelenia)


15.  Návrh Rokovacieho poriadku Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri Mestskom zastupiteľstve v Seredi (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca právneho a majetkového referát)


16.  Pravidlá na preberanie miestnych komunikácií, verejného osvetlenia a pozemkov nimi zastavaných, v lokalitách IBV a výstavby bytových domov od vlastníkov do majetku a správy mesta Sereď (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta mestského úradu)


17.  Žiadosť o obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď (Ing. Anna Halabrínová - vedúca Oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku)


18.  Informácie o rokovaniach a krokoch mesta v súvislosti so skládkou luženca (Ing. Martin Tomčányi - primátor mesta)