Mestské zastupiteľstvá

Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 18.04.2024

1.  Otvorenie a schválenie programu MsZ (primátor mesta)


2.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov


3.  3. Informatívna správa o činnosti Mestského úradu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi (primátor mesta)


4.  Interpelácie poslancov


5.  Správy hlavného kontrolóra (hlavný kontrolór)

A.  Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva

B.  Kontrola prevodu nehnuteľného majetku obce, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 eur - rok 2023

C.  Kontrola vybavovania sťažností a petícií v podmienkach mesta Sereď za rok 2023

D.  Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta Sereď – stav k 31.12.2023


6.  Správy o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2023 (riaditeľky škôl)

A.  Správa o hospodárení Materskej školy Ul. D. Štúra č. 2116/36, Sereď 926 01 za rok 2023 (Beata Lukáčová)

B.  Správa o hospodárení Materskej školy Komenského ul. č. 1137/37, Sereď 92601 za rok 2023 (Bc. Iveta Fraňová)

C.  Správa o hospodárení Základnej školy Jana Amosa Komenského, Komenského ul. 1227/8, 92601 Sereď za rok 2023 (PaedDr. Paulína Krivosudská)

D.  Správa o hospodárení Základnej školy Juraja Fándlyho, Fándlyho ul. 763/7, 92601 Sereď za rok 2023 (Mgr. Renáta Šidlíková)

E.  Správa o hospodárení Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského ul. 1136/36, 92601 Sereď za rok 2023 (Dagmar Šajbidorová, DiS. art.)


7.  Správa o hospodárení Domu kultúry Sereď za rok 2023 (riaditeľ DK)


8.  Správa o hospodárení Mestského bytového podniku, s.r.o. Sereď za rok 2023 (konateľ MsBP)


9.  Schválenie konateľa spoločnosti Správa majetku Sereď s.r.o (primátor mesta)


10.  Príprava a realizácia projektov (projektový manažér)

A.  Informatívna správa o príprave a realizácii projektov

B.  Rozšírenie kapacít MŠ Murgašova (ved.odd.ŠŠK)

C.  Zníženie energetickej náročnosti MŠ Komenského B (ved.odd.ŠŠK)

D.  Inkluzívnejšia ZŠ Juraja Fándlyho (ved.odd.ŠŠK)

E.  Rekonštrukcia cyklotrasy Sereď - Dolná Streda - I.Etapa (rojektový manažér)

F.  Odstavné plochy pre parkovanie automobilov (projektový manažér)

G.  Projekt – Stredisko hygienickej očisty Poliklinika (projektový manažér)


11.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď o určení spádových materských škôl (ved.odd. ŠŠaK)


12.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Sereď (ved. odd. ŽP a údržby mesta)


13.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení ďalších výstrojných súčiastok príslušníka Mestskej polície Sereď (náčelník MsP)


14.  Záverečný účet mesta Sereď za rok 2023 (prednostka MsÚ)

A.  Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta (hlavný kontrolór)


15.  I. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2024


16.  Darovanie hnuteľného majetku (ved. odd. rozvoja mesta)


17.  Nakladanie s majetkom mesta Sereď (odd. právne a majetkové)

A.  Zámer nájmu majetku mesta

1.  Budovy a pozemky na Školskej ul. - Gymnázium Vojtecha Mihálika

B.  Zámer prevodu majetku mesta

1.  Pozemok na Pažitnej ul.- Irena Kurucová

2.  Pozemok na Šulekovskej ul.- Lukáš Hosztyina

C.  Zámena majetku mesta

1.  Pozemok na Strednočepeňskej ul.- manželia Slobodoví

D.  Zriadenie vecného bremena

1.  Pozemok na Cukrovarskej ul. – Mestský bytový podnik Sereď spol. s r.o.

2.  Pozemok na Družstvenej ul. – Branislav Bokora

3.  Pozemok na Fándlyho ul.- Vincent Palečko a spol.

E  Zrušenie uznesení (odd.právne a majetkové)

1  Zrušenie uznesení- občianske združenie U nás


18.  Súhlas so zaradením súkromnej materskej školy do Siete škôl a školských zariadení SR – zmena zriaďovateľa (ved. odd. ŠŠK)


19.  Vzdanie sa členstva v komisii (zástupkyňa primátora)


20.  Rôzne


21.  Záver


22.  Prerokovanie podnetu podľa zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - (JUDr. PhDr. Marek Tóth LL.M.)