Mestské zastupiteľstvá

Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 16.09.2021

1.  Otvorenie


2.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov


3.  Informatívna správa o činnosti Mestského úradu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi (Ing. Martin Tomčányi - primátor mesta)


4.  Interpelácie poslancov


5.  Správy hlavnej kontrolórky (Mgr. Zuzana Horváthová - hlavná kontrolórka mesta)

A.  Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ

B.  Správa z kontroly dodržiavania zákona o egovernmente

C.  Správa z „Kontroly čerpania finančných prostriedkov na nehnuteľný majetok mesta, ktorý vlastník nevyužíva pre svoje potreby/ nájomné zmluvy, zmluvy o výpožičke, inak využívaný majetok/ v rokoch 2011-2020


6.  Informatívna správa o hospodárení Domu kultúry za I. polrok 2021 (Mgr. František Čavojský - riaditeľ Domu kultúry)


7.  Informatívna správa o hospodárení škôl a školských zariadení za I. polrok 2021 (riaditelia škôl)

A.  Správa o hospodárení MŠ Ul. D. Štúra

B.  Správa o hospodárení MŠ Komenského

C.  Správa o hospodárení ZŠ Komenského

D.  Správy o hospodárení ZŠ Juraja Fándlyho

E.  Správa o hospodárení ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa


8.  Návrh VZN mesta Sereď o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)


9.  Návrh VZN, ktorým mesto Sereď schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Sereď (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)


10.  Správy o plnení rozpočtu mesta Sereď

A.  Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta Sereď k 30.6.2021 (Ing. Eva Florišová - vedúca finančného oddelenia)

B.  Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Sereď k 30.6.2021 (Ing. Eva Florišová - vedúca finančného oddelenia)


11.  V. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2021 (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)


12.  Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2022 – 2024 (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)


13.  Príprava a realizácia projektov

A.  Schválenie spôsobu financovanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti bytového domu na Čepeňskej ul. 4350 v Seredi“ (Mgr. Silvia Kováčová - vedúca oddelenia ŠRKŠ)

B.  Schválenie vzatia si úveru spoločnosťou SMS, s.r.o. na výmenu okien v MsKS NOVA (Ing. Karol Andrášik - konateľ spoločnosti)

C.  Schválenie poskytnutia pôžičky na investičnú akciu v oblasti teplárenstva v meste Sereď (Ing. Tibor Krajčovič - konateľ spoločnosti)

D.  Informatívna správa o príprave a realizácii projektov (Ing. Branislav Bíro - projektový manažér)

E.  Koncepcia rozvoja mesta Sereď v oblasti tepelnej energetiky (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)

F.  Informácia o projekte MŠ Komenského „IKT vzdelávanie od materskej školy (Mgr. Silvia Kováčová - vedúca oddelenia ŠRKŠ)


14.  Nakladanie s majetkom mesta Sereď

A.  Zámer nájmu majetku mesta

1.  Športová hala „Relax“ – návrh OVS (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca právneho referátu)

2.  Neprenajatá časť kaštieľa – návrh OVS (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca právneho referátu)

3.  Areál kaštieľa – terasa a pozemok (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca právneho referátu)

B.  Zámer prevodu majetku mesta

1.  Pozemok na Vinárskej ulici (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca právneho referátu)

2.  Pozemok na „Kapustniskách“ (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca právneho referátu)

3.  Pozemok na Družstevnej ulici (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca právneho referátu)

4.  Pozemok v lokalite „ Rameno Horný Čepeň“ (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca právneho referátu)

C.  Prevod majetku mesta

1.  Pozemok na Hornočepeňskej ulici (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca právneho referátu)

2.  Pozemok na Vážskej ulici (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca právneho referátu)

D.  Zriadenie vecného bremena

1.  Pozemok na Hornočepeňskej ulici (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca právneho referátu)

2.  Pozemok na Námestí slobody (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca právneho referátu)

E.  Technické zhodnotenie majetku mesta - Nebytové priestory na Ul. I. Krasku (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca právneho referátu)

F.  Nadobudnutie nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta - Vodovod na Ul. Vonkajší rad (Ing. Marián Šišo - vedúci oddelenia rozvoja mesta)


15.  Urbanistická štúdia Polyfunkčná zóna „Prúdy“ - Zmena č.4/2021 (Ing. Anna Halabrínová - vedúca ÚP a SP)


16.  Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ Jana Amosa Komenského (Mgr. Silvia Kováčová - vedúca oddelenia ŠRKŠ)


17.  Záver