Mestské zastupiteľstvá

Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 20.06.2024

1.  Otvorenie a schválenie programu MsZ


2.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov


3.  Informatívna správa o činnosti Mestského úradu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi

A.  Informácia pre MsZ o zmene organizačnej štruktúry účinnej od 1.5.2024 a vydaní dodatku k Organizačnému poriadku Mestského úradu Sereď. (primátor mesta)


4.  Interpelácie poslancov


5.  Správy hlavného kontrolóra (hlavný kontrolór)

A  Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva

B  Kontrola evidencie prevádzky motorových vozidiel v podmienkach mesta Sereď za rok 2023 – Dom kultúry Sereď.

C  Kontrola evidencie prevádzky motorových vozidiel v podmienkach mesta Sereď za rok 2023 – Mestský úrad v Seredi

D  Kontrola evidencie prevádzky motorových vozidiel v podmienkach mesta Sereď za rok 2023 – Mestská polícia Sereď

E  Kontrola dodržiavania a uplatňovania právneho rámca ustanoveného platnými všeobecne záväznými predpismi pre úpravu spoločenských vzťahov vo veciach výkonu samosprávnej pôsobnosti mesta formou všeobecne záväzných nariadení mesta vo vybranej oblasti – držanie psov a ochrana pred zneužívaním alkoholických nápojov.

F  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Sereď na II. polrok 2024


6.  Správa o hospodárení Naša domová správa, s.r.o. za rok 2023 (konateľ)


7.  7. Harmonogram rozpočtového procesu rozpočtu mesta Sereď na roky 2025 – 2027 (prednostka MsÚ)


8.  Informatívna správa o príprave a realizácii projektov (projektový manažér)


9.  Urbanistická štúdia „IBV Trnavská, Kasárenská 2 - lokalita BI-46, BI-49 – Sereď – Zmena č. 3“ (Ing. Anna Halabrínová, vedúca oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku)


10.  2. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2024 (prednostka MsÚ)


11.  Nakladanie s majetkom mesta Sereď (odd. právne a majetkové)

A.  Zámer nájmu majetku mesta

1.  Pozemok na Čepeňskej ulici- Lukáš Uhrič

B.  Nájom majetku mesta

1.  Pozemok na Pažitnej ul.- Irena Kurucová

2.  Pozemky a budovy na Školskej ulici- Gymnázium Vojtecha Mihálika

C.  Zámer prevod majetku mesta

1.  Pozemok na Poštovej ul. – manželia Pytloví

2.  Pozemok v lokalite „Camping“- Viera Volfová

D.  Prevod majetku mesta

1.  Pozemok na Družstevnej ulici- manželia Matušíkoví

E.  Zriadenie vecného bremena

1.  Pozemok na Matičnej ul. – Operačné stredisko zdravotnej záchrannej služby SR

F.  Zámer prevodu (zámena)majetku mesta

1.  Pozemok na ulici Strednočepeňská – manželia Slobodoví

G.  Prebytočnosť majetku a spôsob nakladania

1.  Pozemky a budovy – areál polikliniky

H  Zámena nehnuteľného majetku mesta Sereď a nehnuteľného majetku Trnavského samosprávneho kraja


12.  Informatívna správa o činnosti MsPk


13.  Návrh na odvolanie riaditeľa Domu kultúry


14.  Voľba člena legislatívno-právnej komisie (Ing. Mária Fačkovcová, zástupkyňa primátora)


15.  Rôzne


16.  Záver